มนัญญา ห่วงผู้บริโภคสั่งกรมวิชาการเกษตรตรวจสอบคราบสารสีฟ้าในต้นหอม

มนัญญา ห่วงผู้บริโภคสั่งกรมวิชาการเกษตรตรวจสอบคราบสารสีฟ้าในต้นหอม

การเงิน วันที่ 11 มกราคม 2566 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้สั่งการให้นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ตรวจสอบกรณีมีการเผยแพร่คลิปเตือนภัยให้ระวังอันตรายต้นหอมมีผงสีฟ้าอยู่บนต้น โดยเมื่อเอามือลูบแล้วมีสีฟ้าติดตามมือมาด้วย โดยให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าว และรายงานให้ทราบโดยเร็ว เพื่อคลายข้อกังวลของผู้บริโภค อธิบดีกรมวิชาการเกษตรกล่าวว่า วันที่ 10 มกราคม 2566 ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่จากสำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี ลงพื้นที่ตลาดสี่มุมเมืองไปตรวจสอบแผงค้าดังกล่าว ทราบว่าเป็นแผงค้าที่รับสินค้าเกษตรมาจากหลากหลายจังหวัด ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้สุ่มเก็บตัวอย่างต้นหอมส่งตรวจวิเคราะห์สารตกค้างในห้องปฏิบัติการด้วยเครื่อง GC-MS และเครื่อง Atomic Absorption Spectrometer (AAS) ซึ่งมีผลการตรวจที่แม่นยำของกองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร และห้องปฏิบัติการของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จ.ชัยนาท เพื่อยืนยันชนิดสารและปริมาณสารตกค้างว่าเกินค่ามาตรฐานที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคหรือไม่ คาดว่าจะทราบผลการตรวจวิเคราะห์ภายในห้องปฏิบัติการของกรมวิชาการเกษตรทั้ง 2 แห่งภายในระยะเวลาไม่เกิน 7 วันนี้ เบื้องต้นคาดว่าสารเคมีที่เกษตรกรนำไปใช้ในการป้องกันกำจัดโรคใบไหม้ในต้นหอมคือแมนโคเซบ ซึ่งกรมวิชาการเกษตรมีคำแนะนำในการใช้ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการคือ การพ่นผสมในถัง 200 ลิตร ใช้ปั๊มพ่นที่ละ 3 ร่อง 6 หัวฉีด และเกษตรกรต้องเก็บเกี่ยวหลังการฉีดพ่นสารไปแล้ว 15 วัน ข่าวการเงิน  ก่อนนำไปจำหน่ายต้องล้างคราบของสารแมนโคเซบออกให้หมด รวมถึงผู้บริโภคก็ต้องล้างออกอีกครั้งก่อนนำไปรับประทาน ซึ่งหากเกษตรกรใช้สารแมนโคเซบตามคำแนะนำฉลากข้างบรรจุภัณฑ์ และปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวตามคำแนะนำดังกล่าว ผลผลิตจะมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค “ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ของกรมวิชาการเกษตรในส่วนภูมิภาคให้ความรู้และสร้างความเข้าใจการใช้สารเคมีเพื่อป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืชที่ถูกต้องตามหลักวิชาการให้แก่เกษตรกร ซึ่งหากเกษตรกรปฏิบัติตามจะไม่เกิดปัญหาสารคกค้างในผลผลิตตามนโยบายของนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ต้องการส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรให้ได้คุณภาพมาตรฐานความปลอดภัย ทั้งมาตรฐาน GAP และเกษตรอินทรีย์ พร้อมกันนี้จะประสานให้กระทรวงสาธารณสุข ผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรร่วมกันให้ความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องด้วย”

แนะนำข่าวการเงิน อ่านเพิ่มเติมคลิกเลย : พาณิชย์ย้ำปีนี้ยังขอความร่วมมือผู้ผลิตตรึงราคาสินค้าต่อ